برگزاری سمینار

برگزاری سمینار تخصصی ، طراحی لرزه ای و اجرای اجرای غیر سازه ای معماری پیوست ششم آئین نامه  ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800 در محل دبیر خانه انجمن با مدرسی جناب آقای مهندس صومی عضو هیات مدیره و مدرس دانشگاه برگزار گردید. رد اسن سمینار ضمن بررسی اجرای انواع دیوارها و نماها به پرسش های حاضرین پاسخ داده شد
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
iranaac.ir
نام شرکت: