صفحه اصلی > درباره انجمن > معرفي انجمن
        انجمن صنفی کارفرمائی تولید کنندگان بتن سبک اتوکلاو شده  که در تاریخ92/05/29   به استناد ماده 131 قانون کار جمهموری اسلامی ایران و در اجرای آئین نامه انجمن های صنفی  و کانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد تشکیل گردید. اهم اهداف و وظایف این انجمن به شرح ذیل می باشد:
1- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
2- بر نامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی ، آموزشی، توسعه و گسترش فعالیتها.
3- کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نو آوری تکنولوژی.
4- ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانون های مربوط در داخل کشور در چهارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور.