صفحه اصلی > درباره انجمن > شرايط عضويت
     كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي توانند به عضويت اين انجمن صنفي در آيند:
1- تابعيت ايران.
2- شاغل در حرفه يا صنعت توليد بتن سبك اتو كلاو شده در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارائه مدارك شناسائي معتبر شامل پروانه بهره برداري مي باشد.
3- ارائه مدرك ثبتی شرکت شامل: آگهی تاسیس ،روزنامه رسمی و آخرین تغغیرات
4- قبول و تعهد اجراي مقررات اساسنامه و تصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.
5- پرداخت وروديه و همچنين پرداخت حق عضويت به طور مرتب.
6-تکمیل فرم درخواست عضویت ( دریافت از دبیرخانه انجمن).
7- ارائه کارت بازرگانی .