صفحه اصلی > درباره انجمن > تفاهم نامه ها
1-تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی کشور
2- تفاهم نامه با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بمنظور همکاری های علمی پژوهشی.
3- تفهم نامه با سازمان فنی حرفه ای کشور بمنظور همکاری در زمینه آموزش منابع انسانی شاغل در کارگاههای ساختمانی.
4- تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی با انجمن صنفی تولید کنندگان مصالح سبک ساختمانی.