صفحه اصلی > درباره انجمن > اعضاء هيات مديره
محمود عزیزیان شریف آباد
رئيس هيأت مديره
صمد صومی
نايب رئيس هيات مديره
رضا محرابي هشجین
خزانه دار
غلامعباس همتیان
عضو هيات مديره
حسین حامداکبرپور
عضو هيات مديره
امیرعباس اختراعی
عضو علي البدل هيات مديره
رحمت الله عطری
بازرس اصلي 
رامین دباغی
بازرس علي البدل  
عبدالرحيم محمدي  دبير انجمن